คณะเทคโนโลยี มข. สัมมนายกเครื่องวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม พร้อมก้าวสู่ความเป็น “องค์กรชั้นนำในการผลิตนักเทคโนโลยี และนวัตกรรมจากผลงานวิจัยเพื่อสังคม”

 

 

____เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. คณะเทคโนโลยี มข. นำโดย ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดี ผู้บริหาร พร้อมด้วย คณาจารย์ และบุคลากรคณะเทคโนโลยี ได้จัดให้มีโครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนวิสัยทัศน์และทิศทางพัฒนาคณะเทคโนโลยี พ.ศ. 2567-2570” ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศักดิ์สุริยา ไตรยราช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเครือข่าย คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข. เป็นวิทยากรผู้นำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เสริมสร้างพลังขับเคลื่อนอนาคตคณะเทคโนโลยี

____จากนั้นคณะผู้บริหาร ได้นำเข้าสู่กิจกรรม “การทบทวนวิสัยทัศน์ เพื่อการขับเคลื่อนอนาคตคณะเทคโนโลยี ให้ตอบรับการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลก” โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรในคณะ ทั้งสายวิชาการและสนับสนุน ได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น เพื่อการทบทวนและพัฒนาวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม มุ่งสู่ “องค์กรชั้นนำในการผลิตนักเทคโนโลยี และนวัตกรรมจากผลงานวิจัยเพื่อสังคม” ซึ่งมีกิจกรรมเสวนากลุ่มย่อยในแต่ละพันธกิจเพื่อระดมความคิดเห็นด้านแนวทางการพัฒนาอนาคตคณะเทคโนโลยี ประกอบด้วย สายวิชาการ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มด้านการวิจัย กลุ่มด้านการบริการวิชาการ และกลุ่มงานด้านการศึกษา พัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์  สายสนับสนุน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสนับสนุนด้านการวิจัยและด้านการบริการวิชาการ  กลุ่มงานสนับสนุนด้านการศึกษา พัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ และกลุ่มงานสนับสนุนด้านการบริหารจัดการทรัพยากร ซึ่งผลที่ได้จากการระดมความคิดเห็นได้ถูกนำมาแลกเปลี่ยนเพื่อการกำหนดทิศทางแนวทางการพัฒนาคณะเชิงรุก สอดรับกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อการเป็น “มหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลก” ภายใต้บรรยากาศที่เป็นกันเองและการมีส่วนร่วมของบุคลากรคณะทุกภาคส่วน