คณะเทคโนโลยี มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Fill to Form เพื่อการใช้กระดาษเป็นศูนย์ ให้กับบุคลากร

วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. คณะเทคโนโลยี มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Fill to Form เพื่อการใช้กระดาษเป็นศูนย์ ให้กับบุคลากรคณะเทคโนโลยี มข. ในการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์ณัฐวุฒิ หอมทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายดิจิทัลและประกันคุณภาพ และ คุณรสรินทร์ บางใบ นักวิชาการศึกษา มาบรรยายและให้ความรู้ เพื่อให้บุคลากรคณะเทคโนโลยี มข. สามารถปฏิบัติงาน Fill to Form การใช้กระดาษเป็นศูนย์ได้อย่างถูกต้อง