คณะเทคโนโลยี มข. น้อมถวายการตอนรับพระมหาศุภชัย สุภกิจโจ ผศ.ดร. พระอาจารย์วิทยากร บรรยายในเรื่อง ธรรมะเพื่อการเรียนและการทำงานอย่างมีความสุข

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น. นำโดย ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี มข. ผศ.นุศรา สุระโคตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาคณะเทคโนโลยี มข. น้อมถวายการตอนรับ พระมหาศุภชัย สุภกิจโจ ผศ.ดร. พระอาจารย์วิทยากร บรรยายในเรื่อง ธรรมะเพื่อการเรียนและการทำงานอย่างมีความสุข ในการนี้ พระมหาศุภชัย สุภกิจโจ ผศ.ดร. พระอาจารย์วิทยากร ได้บรรยายและให้ข้อคิดหลักการ ในการเรียนและการทำงานให้มีความสุขควบคู่กับการมีธรรมะ คุณธรรม จริยธรรม มุมมองภาวะความเป็นผู้นำ