คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ผกาวดี แก้วกันเนตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ระดับเงิน ประจำปี 2564

 

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ผกาวดี แก้วกันเนตร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ระดับเงิน ประจำปี 2564