คณะเทคโนโลยีต้อนรับผู้บริหารจากบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ร่วมประชุมหารือการวิจัยด้านอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. คุณคนอง ศักดิ์เพ็ชร์ ผู้บริหารบริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด และคณะ  ได้ร่วมแลกเปลี่ยนโจทย์วิจัยด้านอุตสาหกรรม และความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน โดยมี ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี ,ศ.ดร.อลิศรา  เรืองแสง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และผศ.ดร.อัมพร แซ่เอียว รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและนวัตกรรมเพื่อสังคม ให้การต้อนรับ โดยมี ศ.พัฒนา เหล่าไพบูลย์ รศ.วรนุช ศรีเจษฏารักข์ ผศ.ดร.วิชัย ลีลาวัชรมาศ และหัวหน้าสาขา ร่วมแลกเปลี่ยนด้านโจทย์วิจัยอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมกองบริหารงานคณะ คณะเทคโนโลยี

ติดต่อ สอบถาม