นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คว้ารางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ NatGen 5th

 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๕ (NatGEN 5th) ระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤษภาคม 2564 ที่จัดโดย คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับรางวัลการนำเสนองานวิจัยทั้งสิ้น 4 รางวัล ประกอบไปด้วย

  1. รางวัลชนะเลิศ 1 กานต์กานน ศักดิ์มงคลจิต ในหัวข้อ “การจำแนกพื้นที่ดินว่างเปล่าทุรกันดาร ด้วยวิธีการรับรู้ระยะไกลและการจำแนกข้อมูลภาพเชิงวัตถุ พื้นที่ลุ่มน้ำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ประเทศไทย” ร่วมกับณัฐวุฒิ หอมทอง
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ศรัทธา ศรีคารมย์ ในหัวข้อ “การประเมินพื้นที่เพื่อการเติมน้ำสู่ชั้นน้ำบาดาล พื้นที่ลุ่มน้ำชี จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด” ร่วมกับสุภาพร โสภนา และณัฐวุฒิ หอมทอง
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวรุ่งทิวา ยาพันธ์ ในหัวข้อ “การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแนวเส้นทางธรณีวิทยา และคุณสมบัติทางชลศาสตร์ของชั้นหินอุ้มน้ำหมวดหินภูทอก พื้นที่อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น และอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม” ร่วมกับ ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์ และณัฐวุฒิ หอมทอง
  4. รางวัลชมเชย พัทธพล พิศเพ็ง ในหัวข้อ “การสร้างแผนที่พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ลำดับชั้น พื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนล่าง” ร่วมกับณัฐวุฒิ หอมทอง