คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นนำโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น, รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ศ.พญ.ผิวพรรณ มาลีวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วยคณะทำงานกำกับและติดตามผลการปฏิบัติงานหัวหน้าส่วนงานประกอบด้วย รศ.ดร.เกียรติชัย ฟักศรี คณะแพทยศาสตร์, รศ.ดร.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ และนางสาวสุนิภา ไสวเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และคณะบุคลากรได้พร้อมกันเข้าเยี่ยมชมติดตามผลการดำเนินงานของคณะเทคโนโลยีในปีการศึกษา 2564 นี้ ณ ห้องเฟื่องฟ้า เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 โดยการนี้ รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี ได้ชี้แจงผลการปฏิบัติงานของคณะตาม Objective Key Result (OKR) ของทางมหาวิทยาลัยที่ทางคณะเทคโนโลยีกำลังดำเนินการทั้งด้านการจัดหลักสูตรตามกระบวนทัศน์ใหม่, รายวิชาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์, Research Program, Smart Farming, Digital Workflow และการเพิ่มรายได้ของส่วนงาน โดยทางคณะผู้บริหารได้กล่าวชื่นชมพร้อมเสนอแนะแนวคิดที่เป็นประโยชน์ให้กับทางคณะทั้งด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพสำหรับการจำหน่ายไปยังตลาดประเทศจีน หรือกลุ่มประเทศอาเซียน, การพัฒนาการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ, การบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งทิศทางการประยุกต์ใช้ระบบ Enterprise Resource Planning ในการจัดการงานภายในมหาวิทยาลัยในอนาคต

 

Message us