ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยาย อบรม ด้านเทคโนโลยีธรณี “แนะนำโจทย์วิจัยให้ตรงทิศทางการขอทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อววน.)”

 

 

ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยาย

อบรม ด้านเทคโนโลยีธรณี

“แนะนำโจทย์วิจัยให้ตรงทิศทางการขอทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อววน.)”

โดยวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ชูวงศ์
จากภาควิชาสาขาธรณี คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยี ชั้น 1 อาคาร TE06

ติดต่อ สอบถาม