“ดร.ปฏิมากร พะสุวรรณ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร นำเสนอผลงานนวัตกรรมอาหารในงาน รมต.อว.ประชุมหารือเชิงนโยบายด้านการอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น”

         ดร.ปฏิมากร พะสุวรรณ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร นำเสนอผลงานนวัตกรรมอาหารในงาน รมต.อว.ประชุมหารือเชิงนโยบายด้านการอุดมศึกษา ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานในประชุมหารือเชิงนโยบายด้านการอุดมศึกษา ในการนี้ รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 6 มหาวิทยาลัยเครือข่าย ประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ณ ห้องประชุม Board Room ชั้น ๓ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 ในการนี้ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวถึงจังหวัดขอนแก่นที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำงานวิจัยและนวัตกรรมมาพัฒนาประเทศ และจังหวัดขอนแก่นเองได้ดำเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นและเครือข่าย อย่างต่อเนื่อง ในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้เป็น Smart City เมืองน่าอยู่ของพลเมืองทุกคน รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เน้นถึงพันธกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการพัฒนาผลงานด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งและยังยืนแก่ภาคสังคม ธุรกิจ อุตสาหกรรม วิสาหกิจทุกระดับ และการส่งเสริมวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศไปสู่อุตสาหกรรมยุค ๔.๐ โดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เดินชมบูธนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในช่วงบ่าย เป็นการประชุมหารือเชิงนโยบาย เยี่ยมชมอาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเข้าเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบ ในการนี้ ดร.ปฏิมากร พะสุวรรณ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วยคณะวิจัยร่วมจากคณะแพทยศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์ได้ร่วมกันนำเสนอผลงานนวัตกรรมอาหารผงปรุงรสลดโซเดียมเสริมสมุนไพรและผักไชยา (Reduce Sodium Seasoning with Herb and Chaya) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ใช้ส่วนประกอบธรรมชาติ ที่ให้รสชาติกลมกล่อมจากผักสมุนไพร และผักไชยา และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลดปริมาณโซเดียมลง และได้รับคะแนนยอมรับด้านรสชาติจากผู้บริโภคกว่าร้อยละ 80 โดยผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นนี้จะสามารถนำมาใช้แทนผงชูรสหรือผลิตภัณฑ์ปรุงรสในปัจจุบันโดยให้ผลที่ดีต่อสุขภาพผู้บริโภคมากกว่าผลิตภัณฑ์ปรุงรสแบบเดิม