รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครทุนได้ที่นี่

1. ประกาศรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2562

2. IR-TE01 แบบฟอร์มใบสมัครรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2562

3. IR-TE02 หนังสือรับรองความประพฤติ 2562

4. IR-TE03-1-2คำยินยอมของผู้ปกครอง_อาจารย์ที่ปรึกษา 2562

5. IR-TE04 Scope-of-Interest-Research