จรรยาบรรณ คณะเทคโนโลยี

Play Video

เต็มที่กับงาน ให้ดีเห็นผล สนใจให้เกียรติ ร่วมมิตรจิตประสาน

เกี่ยวกับจรรยาบรรณ

ความเป็นมาของการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณ โครงสร้างการดำเนินงาน และทำเนียบคณะกรรมการ

แผนส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

แผนปฏิบัติงานด้านส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร

กิจกรรมส่งเสริมจรรยาบรรณ

กิจกรรมโครงการเสริมสร้างจรรยาบรรณ องค์ความรู้ และผลการดำเนินกิจกรรมโครงการ

สื่อรณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น