ประกวดราคาชื้อครุภัรฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ 1.ชุดเครื่องมือหาค่าพิกัดดาวเทียม 2.เครื่องตัดหิน

ประกวดราคาชื้อครุภัรฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     1.ชุดเครื่องมือหาค่าพิกัดดาวเทียม จำนวน 1ชุด
     2.เครื่องตัดหิน จำนวน 1ชุด

 

รายละเอียดทั้งหมด