เทคโนโลยีชึวภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูงานอุตสาหกรรมอาหาร ของสาขาเทคโนโลยีการอาหาร

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.00-16.00 น. สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี นำโดย ดร.ศิริพร ลุนพรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโลยีชีวภาพ พร้อมด้วย คุณสำรวย นางทะราช นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ และ นางสาวศิริวรรณ์ ขันผนึก ผู้ช่วยสอน ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับเครื่องมือแปรรูปอาหารและเครื่องมือทำแห้งอาหาร ณ อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร อาคาร TE04 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร โดยมี รศ. ดร.จันทิมา ภูงามเงิน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร และ คุณธีรวัฒน์ ปัญญา นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมอาหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งเป็นวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของสาขาวิชาฯ

มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้หลักการทำงานและได้เห็นเครื่องมือที่ใช้งานจริงในกระบวนการแปรรูปและการทำแห้งอาหารประเภทต่างๆ เปิดโอกาสให้ได้ซักถามข้อสงสัย ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานกับท่านวิทยากรผู้ที่มีความรู้และความชำนาญในการใช้เครื่องมือเป็นอย่างดี

ข่าว/ภาพ :  ดร.ศิริพร ลุนพรม