สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดกิจกรรม “Biotechnology in Food Industry” แลกเปลียนเรียนรู้จากรุ่นพี่ สู่ประสบการณ์การทำงานจริง

วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00-16.00 น. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มข. โดย อาจารย์ ดร.ศิริพร ลุนพรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  ได้จัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “Biotechnology in Food Industry” ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีที่ 3 ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร ประกอบด้วย คุณชาญชัย วงค์วันดี Products Development Manager, CPF Food and Beverage Co., Ltd. คุณพรนัชชา กลางพิมาย PCR Laboratory Staff, Charoen Pokphand Foods Co., Ltd. คุณปนิธา ใจสะอาด Production Manager (Confectionery), Rubia Industries Ltd. และ คุณอรกาญจน์ ไพลึก Deputy General Manager, Maha Chemicals (Thailand) Co., Ltd. ซึ่งทั้ง 4 ท่าน เป็นศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี รุ่นที่ 16

ทีมวิทยากรการบรรยาย

กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีให้นักศึกษาได้เรียนรู้รูปแบบการทำงานจริงในภาคอุตสาหกรรมอาหาร รับฟังรายละเอียดของแต่ละส่วนงาน ซักถามข้อสงสัย แลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์และหลักการตัดสินใจในการเลือกประเภทงาน ตลอดจนแนวทางในการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาตนเองก่อนเข้าสู่ตลาดงาน และยังเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมอาหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom meeting และ onsite ณ ห้องสัมมนา 2 อาคาร TE06 ชั้น2  คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว/ภาพ :  อ.ดร.ศิริพร ลุนพรม