งานสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยี มข. และ หน่วยพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า ได้ดำเนินการ สอบสัมภาษณ์การรับบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 Portfolio

     เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น. งานสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยี มข. และ หน่วยพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า ได้ดำเนินการ สอบสัมภาษณ์การรับบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 Portfolio  โดยได้แบ่งออกเป็น 4 สาขาวิชา และได้ทำการสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. ที่ห้องสอบของสาขาวิชา โดยแบ่งเป็น

1) โครงการศักยภาพสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม 8 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 37 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 8 คน และ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 7 คน

2) โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้คุณธรรม (เด็กดีมีที่เรียน) สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม 12 คน และ สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 16 คน 

3) โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 2 คน 

.