คณะเทคโนโลยี มข. ต้อนรับ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ เนื่องในโอกาสการถ่ายทอดนโยบายด้านการศึกษาและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเพื่อรับรองการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาและการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษา ตามประกาศ กมอ.

เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. นำโดย ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดรคณะเทคโนโลยี มข. พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมต้อนรับ รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ เนื่องในโอกาสการถ่ายทอดนโยบายด้านการศึกษาและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเพื่อรับรองการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาและการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษา ตามประกาศ กมอ. ในการนี้ได้มาบรรยายนโยบายด้านการศึกษาและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษา ตามประกาศ กมอ. การเรียนดี มีความสุข มีรายได้ โดยยึดนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง และร่วมการถาม-ตอบข้อสงสัยกับคณาจารย์ บุคลากร คณะเทคโนโลยี มข.