บุคลากรคณะเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัย R2R Show & Share 2023 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2566

       เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย กองบริหารงานวิจัย ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัย R2R Show & Share 2023 (Routine to Research: R2R) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมแกรนด์พาวิลเลี่ยน โรงแรมราชาวดีรีสอร์ท แอนด์ โฮเทล โดย รองศาสตราจารย์ปณิธาน พีรพัฒนา ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ (routine to research : R2R) ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้กล่าวต้อนรับ และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน และ กิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

รองศาสตราจารย์ปณิธาน พีรพัฒนา ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ (routine to research : R2R) ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้กล่าวต้อนรับ และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน
ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ในการนี้ คณะเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี ได้ส่งเสริมและผลักดันบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม โดยมี คุณยุวสิริ บุญหลาย นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ คุณพิศมัย ศรีทอง นักจัดการงานทั่วไป และ คุณเทพฤทธิ์ ปิติฤทธิ์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์ จากภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในหัวข้อ “การพัฒนาสื่อวีดีทัศน์เพื่อการเรียนการสอนรายวิชาจุลชีววิทยาอาหารและความปลอดภัย (Online Learning Media Development on of Food Microbiology and Safety for Student’s in Food Technology Program of Faculty of Technology)” และ “วิธีการที่รวดเร็วในการไฮโดรไลส์ตัวอย่างอาหารโปรตีนด้วยสารละลายกรดผสมของกรดไฮโดรคลอริกและกรดไตรฟลูออไรอะซิติกเพื่อการวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนทั้งหมดด้วยวิธีนินไฮดริน (A Rapid Method for Acid Hydrolysis of Food Protein Samples with a Mixture of Hydrochloric acid and Trifluoroacetic acid to Quantitated the Total Protein Content by Ninhydrin Assay)”

          กิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัย R2R Show & Share 2023 (Routine to Research: R2R)  ในครั้งนี้ ได้รวบรวมกิจกรรม TED Talks Best Practice จากโครงการวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำที่ได้รับการคัดเลือกกว่า 3 โครงการ และการนำเสนอผลงานวิจัยกว่า 80 ผลงาน ในรูปแบบ Oral Presentation และ รูปแบบ Poster Presentation เพื่อการยกระดับการพัฒนากระบวนงานสู่การวิจัยที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่เป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย เพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้พัฒนางานประจำนั้น ๆ R2R จึงเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน เพื่อพัฒนางาน ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

ข่าว: กนกอร

ภาพ: กนกอร, กองสื่อสารองค์กร มข