คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ มข. แผนกประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม ลงพื้นที่ประเมินผลติดตามความก้าวหน้าโครงการ“การแปรรูปเพื่อยืดอายุการเก็บและเพิ่มมูลค่าข้าวโพดข้าวเหนียว”

     เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2566 คณะเทคโนโลยี มข. โดย รศ.ดร.รัชฎา ตั้งวงค์ไชย คณะเทคโนโลยี มข. หัวหน้าโครงการ “การแปรรูปเพื่อยืดอายุการเก็บและเพิ่มมูลค่าข้าวโพดข้าวเหนียว“ ภายใต้แผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (Area-based Innovation for Community) พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พิมพ์นิภา หิรัณย์สร , อาจารย์ ดร.กันติยา เพชรสง อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ “การแปรรูปเพื่อยืดอายุการเก็บและเพิ่มมูลค่าข้าวโพดข้าวเหนียว“ ซึ่งได้ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปข้าวโพดข้าวเหนียว “เหนียวหวานชมพู” โดยผ่านการแปรรูปเป็น 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ข้าวโพดข้าวเหนี่ยวแช่เยือกแข็ง และน้ำนมข้าวโพดข้าวเหนียว ควบคู่กับการถ่ายการควบคุมคุณภาพตลอดกระบวนการผลิตด้วยหลักสุขลักษณะส่วนบุคคล รวมถึงการให้องค์ความรู้ในด้านรูปแบบการจำหน่ายและการเข้าถึงลูกค้า ตลอดจนการวิเคราะห์องค์ประกอบทางโภชนาการในเบื้องต้น เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานต่อไป โดยมีแผนกประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ มข. ได้ร่วมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของโครงการดังกล่าว   โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนภายใต้แผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (Area-base Innovation for Community)       ทั้งนี้การดำเนินโครงการสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริการวิชาการเพื่อสร้างประโยชน์ให้สังคม (Societal Contributions)  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 3 การสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งกับชุมชนและสังคม (Community Support) OKR-38 จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาตามโมเดล BCG  และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development GoalsSDG1, SDG2, SDG4
ขอบขอคุณข้อมูล ข่าว / ภาพ  : FB KKU Science Park  และ ผศ.ดร.อัมพร แซ่เอียว