คณะเทคโนโลยี มข. ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ผู้เข้ารับรางวัล “รางวัลเชิดชูเกียรติ ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2566

     คณะเทคโนโลยี มข. ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ผู้เข้ารับรางวัล “รางวัลเชิดชูเกียรติ ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2566 ในฐานะผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยในการได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยจะมีการมอบรางวัล ในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:00 น. ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งในการนี้ โดย ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี มข. คุณเฉลิมภรณ์ ป้านภูมิ หัวหน้างานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ และ คุณนฤมล พิมพ์พงษ์ต้อน นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ เข้าร่วมงานในครั้งนี้และร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับคณาจารย์คณะเทคโนโลยี มข. ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ได้แก่ ผศ.ดร.วิมลทิพย์ สิงห์เถื่อน ได้รับรางวัลชื่นชมยินดี “รางวัลต้นกล้าแห่งความดี ประจำปี 2565 ” สาขาครูสอนดีเด่น โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ผศ.ดร.ปฏิมากร คล้ายประสิทธิ์ ได้รับรางวัลชื่นชมยินดี “รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสินค้าเกษตรไทย (ที่ปรึกษาโครงการ) อาจารย์ ดร. พิมพ์นิภา หิรัณย์สร ได้รับรางวัลชื่นชมยินดี “รางวัล Silver Medal The 48th International Exhibition of Invention Geneva” และ ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง ได้รับรางวัลชื่นชมยินดี “นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น ประจำปี 2565 ,  World’s Top 2% Scientist (สาขา Energy) และ รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 29 พ.ศ.2565″

     ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธาน และได้มอบโล่ “รางวัลเชิดชูเกียรติ ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” และ รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของงานในครั้งนี้  เพื่อเป็นการยกย่อง สร้างขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงานให้กับคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีผลงานดีเด่น ด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ ด้านการวิจัย ด้านเทคโนโลยีการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม และการบริการแก่สังคม

     ทางคณะเทคโนโลยี มข. ขอแสดงความยินดีอีกครั้งและขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง กับคณาจารย์คณะเทคโนโลยี มข. ที่ได้รับ “รางวัลเชิดชูเกียรติ ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” ในครั้งนี้ กับการปฏิบัติหน้าที่งานและผลสัมฤทธิ์ที่มีคุณค่าคุณภาพเกิดประโยชน์ต่อสังคม