คณาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี GEOTHAI 2023 “ต่อยอดองค์ความรู้ธรณีไทย ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

 

 

ตามที่กรมทรัพยากรธรณีได้จัดการประชุมวิชาการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี GEOTHAI 2023 “ต่อยอดองค์ความรู้ธรณีไทย ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 5 – 7 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมกรมทรัพยากรธรณี และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting อาจารย์ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยี มข. สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ได้ส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมในการนำเสนอทั้งในรูปแบบโปสเตอร์และการนำเสนอแบบบรรยาย

  • โดย รศ.ดร. รุ่งโรจน์ อาจเวทย์ บรรยายในหัวข้อ ธรณีฟิสิกส์กับงานธรณีพิบัติภัย (Geophysics for Geohazard)
  • ผศ. ดร. วิมลทิพย์ สิงห์เถื่อน บรรยายในหัวข้อ ศิลาวรรณนาสำหรับธรณีวิศวกรรม: กรณีศึกษาเหมืองหินก่อสร้าง การทางรถไฟ และอ่างเก็บน้ำ
  • นายธัชพล สีลา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 บรรยายในหัวข้อ การถ่ายทอดความรู้ด้านธรณีวิทยาแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา: กรณีศึกษาอุทยานธรณีขอนแก่น อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร. วิมลทิพย์ สิงห์เถื่อน
  • นางสาวสุชาวดี โต๊ะยีบอ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 บรรยายในหัวข้อ รูโกซา ยุคคาร์บอนิเฟอรัส จากอนุทวีปอินโดไชน่า จังหวัดหนองบัวลำภู อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. พิทักษ์สิทธิ์ ดิษบรรจง

นอกจากนี้ บัณฑิตปีการศึกษา 2566 ร่วมนำเสนอผลงานจากการปฏิบัติสหกิจศึกษา (ปีการศึกษา 2565) จำนวน 3 เรื่อง โดย

  • นางสาวบุญธิดา นวลจันทร์ บรรยายในหัวข้อ การศึกษาการจัดการน้ำเบื้องต้นงานป้องกันความลาดบริเวณทางเข้าอุโมงค์ทางด้านทิศเหนือของอุโมงค์พะเยา โครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ
  • นางสาวอรวรรณ ทัพรัตน์ บรรยายในหัวข้อ การออกแบบระบบป้องกันลาดและขั้นตอนการบำรุงรักษาเพื่อลดการผุกร่อนของหน้าลาด
  • นางสาวศรสวรรค์ พรมหาไชย์ บรรยายในหัวข้อ การประเมินความสูงวิกฤตของลาดโดยการใช้แบบจำลองเชิงตัวเลข อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. วิมล สุขพลำ

โดยนางสาวบุญธิดา นวลจันทร์และนางสาวศรสวรรค์ พรมหาไชย์ ได้รับรางวัลชมเชยจากการนำเสนอในครั้งนี้ด้วย

 

ขอบขอบคุณ ข้อมูลจาก : FB Department of Geotechnology KKU