Non degree คณะเทคโนโลยีร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ศิวะพณ ฟาร์ม

คณะเทคโนโลยี โดย รศ. ดร.ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ และ รศ.ดร.จันทิมา ภูงามเงิน ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (Agriculture Biotechnology) ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการ นำผู้เรียนในหลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ศิวะพณ ฟาร์ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยมี คุณนุชกัญญา ลิ้มสุวัฒนา ให้การต้อนรับ แนะนำสถานที่เลี้ยงจิ้งหรีด พร้อมผลิตภัณฑ์แปรรูป และกระบวนการใช้ประโยชน์จากหนอนแมลงโปรตีน

ข่าว/ภาพ – สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี