สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มข. จัดกิจกรรม เทรนด์เทคโนโลยีชีวภาพ !! สุดต๊าซที่ปี 3 ไม่ควรพลาด

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566  สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับชุมนุมศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา ฯ ชั้นปีที่ 3  ในหัวข้อเรื่อง เทรนด์เทคโนโลยีชีวภาพ !! สุดต๊าซที่ปี 3 ไม่ควรพลาด โดยวิทยากร จากตัวแทนรุ่นพี่ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ประกอบด้วย อ.ดร.กรกช ฮามสุโพธิ์, ผศ. ดร.เพ็ญศรี ปลั่งกลาง, รศ. ดร.วันชนะ สืบไวย, คุณชาคริต แม้นทอง, คุณสายรุ้ง รวดเร็ว และ ดร.พงษ์เทพ อริยเจริญวงศ์ กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ ทราบถึงประสบการณ์อันเป็นประโยชน์สำหรับนำไปใช้เป็นแนวทางเตรียมความพร้อมในการฝึกงาน และได้ทราบข้อคิดในการดำเนินชีวิตจากตัวแทนรุ่นพี่ศิษย์เก่าสาขาวิชา ฯ และการอบรมครั้งนี้มีความสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านที่ 1 การพัฒนาศักยภาพตนเอง และสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ด้านที่ 2 ความรู้ โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในภาพรวมของข้อมูลและความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ฯ นี้ ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.3

ภาพ : อ. ดร.กรกช ฮามสุโพธิ์/ คุณสุพัฒน์ บุญแก้ว