อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คว้ารางวัลจาก NESP Innovation Award 2023

 

 

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.จิรวรรณ อภิรักษากร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ผู้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566 (NESP Innovation Award 2023) ประเภทนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ด้วยผลงาน “ไซโลโอลิโกแซคคาไรด์ พรีไบโอติกจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร” ซึ่งโครงการประกวดครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีทีมเข้าประกวดแข่งขันจาก 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมทั้งสิ้น 16 ทีม นับเป็นก้าวสำคัญของการนำผลิตผลจากงานวิจัยของบุคลากรในคณะเทคโนโลยีสู่การพัฒนาเป็นนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของคณะเทคโนโลยี ภายใต้วิสัยทัศน์ในการเป็น “องค์กรชั้นนำในการผลิตนักเทคโนโลยี นวัตกรรมจากผลงานวิจัย และองค์ความรู้สหวิทยาการสู่สังคม”