คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมปรึกษาหารือกับรองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เกี่ยวกับเครื่องฆ่าเชื้อ UVC-OZONE ในผลิตภัณฑ์อาหาร

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 10.30 น. คณะเทคโนโลยี มข. นำโดย ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี มข. ผศ.ดร.อัมพร แซ่เอียว รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและนวัตกรรมเพื่อสังคม รศ.ดร.จันทิมา ภูงามเงิน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ พร้อมด้วย รศ.ดร.ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร และ อาจารย์ ดร.กันติยา เพชรสง อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ให้การต้อนรับ คุณปาณชัย สุวรรณวานิช รองประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น ได้ปรึกษาหารือและความร่วมมือในการวิจัย การใช้ประโยชน์จากเครื่องฆ่าเชื้อ UVC-OZONE ในการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เพื่อลดการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์ ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาให้กับผลิตภัณฑ์ ให้มีความปลอดภัย ในการนี้ได้ทดลองในเบื้องต้นกับผลิตภัณฑ์ปลาอบแห้งและมะม่วง เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องดังกล่าว