คณะเทคโนโลยี มข. ประชุมคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นประจำคณะเทคโนโลยี ปี 2566

เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 15.00 น. คณะเทคโนโลยี มข. นำโดย ผศ.นุศรา สุระโคตร รองคณบดีฝ่ายการศึกษา พัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. ธัญญา จันทร์ประสพชัย หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีระบบการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม  ผศ.ดร.ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ รศ.ดร. รัชฎา ตั้งวงค์ไชย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร และ คุณทรงกรด พิมพ์พันธ์กุล นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ และ สมาคมศิษย์คณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมประชุมคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นประจำคณะเทคโนโลยี ปี 2566 ในการนี้ได้ปรึกษาหารือและการได้มาของการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นประจำคณะเทคโนโลยี ปี 2566