คณะเทคโนโลยี มข. ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศศิวรรณ ศิริชน นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานวิจัยกลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดย รศ.ดร.จิรวรรณ อภิรักษากร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

คณะเทคโนโลยี มข. ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศศิวรรณ ศิริชน นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานวิจัยกลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (แแบบบรรยายปากเปล่า) ระดับ ดีมาก โดย รศ.ดร.จิรวรรณ อภิรักษากร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ติดต่อ สอบถาม