สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การวิเคราะห์จุลินทรีย์โดยวิธีรวดเร็ว และการทดสอบสารก่อภูมิแพ้ในอาหารโดยใช้ชุดทดสอบแบบรวดเร็ว

 

        สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ  การวิเคราะห์จุลินทรีย์โดยวิธีรวดเร็ว และการทดสอบสารก่อภูมิแพ้ในอาหารโดยใช้ชุดทดสอบแบบรวดเร็ว ภายใต้หลักสูตรเทคโนโลยีสมัยใหม่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร รุ่นที่ 2 โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2566 โดยมี รศ. ดร.ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ, อ. ดร.พิมพ์นิภา หิรัณย์สร และ อ. ดร.กันติยา เพชรสง เป็นผู้จัดอบรม สำหรับหัวข้อการวิเคราะห์จุลินทรีย์โดยวิธีรวดเร็วได้มีการร่วมกันกับตัวแทนจากบริษัท ดีเคเอสเอช เทคโนโลยี จำกัด ในการร่วมอบรม ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมและร่วมปฏิบัติการจำนวน 30 คน ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์

 

 

ข้อมูลข่าว/ภาพ : อ. ดร.พิมพ์นิภา หิรันย์สร