หลักสูตรเทคโนโลยีระบบการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรมจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่

             หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีระบบการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มข. นำโดย อ.ดร.อนาลยา หนานสายออ อาจารย์ผู้ประสานงานโครงการ และผศ.พลฤทธิ์ จุลมนต์ อาจารย์ประจำหลักสูตรได้จัดกิจกรรมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 38 คน เข้าเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมด้านเกษตรและอาหาร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 7 – 12 มีนาคม พ.ศ.2566 เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการเรียนรู้และสัมผัสการดำเนินการจริงในโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งด้านระบบการผลิตและการทำงานอุปกรณ์เครื่องจักรในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ การจัดการวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพ  เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และคลังสินค้า  การจัดการการขนส่ง รวมทั้งแนวคิดด้านการบริหารองค์กรให้มีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนในยุคของอุตสาหกรรม 4.0 จากการเข้ารับฟังการบรรยายจากผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตในโรงงาน  โดยการดำเนินการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรระบบการผลิตแบบอัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร  โมดูล 1การจัดการและควบคุมการผลิตแบบอัจฉิรยะสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร รุ่นที่ 3 ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงอุตมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  ในการนี้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) สาขาอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี, PB Valley Khao Yai Winery, บ. อาหารเบทเทอร์ จำกัด สาขานวนคร และเข้าเยี่ยมชมแนวคิดการพัฒนา platform สำหรับการจัดการทรัพยากรบุคคล และ Tech Integration ของบ. T-Ecosys จำกัด ในเครือของปตท. จากนั้นเข้าฝึกปฏิบัติการหัวข้อ การผลิตอัตโนมัติตามแนวทางของลีน ที่ห้องปฏิบัติการ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล จังหวัดระยอง รวม 2 วัน โดยทางนักศึกษาได้ประเมินการจัดกิจกรรมครั้งนี้ในระดับดีถึงดีมาก และเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการสร้างวิสัยทัศน์จากการเรียนรู้จากการประกอบการจริงภายในโรงงานอุตสาหกรรมและส่งเสริมแนวคิดสำหรับการประกอบอาชีพในยุคอุตสาหกรรม 4.0

 

 

ข่าว/ภาพ : ผศ.พลฤทธิ์ จุลมนต์