ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยี มข. ได้นำนักศึกษาออกค่ายอาสาเทคโนโลยีสู่ชนบท ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2566 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยี มข. ได้นำนักศึกษาออกค่ายอาสาเทคโนโลยีสู่ชนบท ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น โดยมีวัตถุปรสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและนักเรียน พร้อมกับการพัฒนาพื้นที่บริเวณโรงเรียนโดยการทาสีรั้วรอบโรงเรียน และโต๊ะ เก้าอี้โรงอาหาร ของโรงเรียน ซึ่งมีนักศึกษาของคณะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ จำนวน 60 คน และมีบุคลากรของคณะคือ ผศ.นุศรา สุรโคตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา อาจารย์พจน์ปรีชา พรไทย นายทรงกรด พิมพ์พันธ์กุล และ นายอ่อนศรี แก้วศิริ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย