สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มข. ได้ออกบริการวิชาการ แก่ ศูนย์การเรียนรู้ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566 นำโดย ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี มข. ได้มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ธัญญา จันทร์ประสพชัย หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีระบบการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม อาจารย์ ดร.อาทิตย์ อภิโชติธนกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีระบบการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายกิตตินันท์ อินทรวิเชียร และ นายปฏิพล ดอนอินทร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม พร้อมด้วยทีมงาน ได้ออกบริการวิชาการให้ความรู้และเป็นวิทยากรพิเศษ ให้กับศูนย์การเรียนรู้ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อการพัฒนาเกษตรกรและชุมชนได้ให้ความรู้กับเกษตรกรที่อยู่ในหมู่บ้านและเขตพื้นที่ใกล้เคียง