คณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำหลักสูตร “โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่” ทั้งประเภท Degree และ Non-degree

     วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นำโดย ผศ.ดร. อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี มข. ผศ.นุศรา สุระโคตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปฏิมากร คล้ายประสิทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ผศ.เกียรติศักดิ์ ศรภิรมย์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี อาจารย์ ดร.ธัญญา จันทร์ประสพชัย หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีระบบการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม รศ.ดร.ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร รศ.ดร.รัชฏา ตั้งวงค์ไชย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ผศ.ดร.ปนันดา นนทนำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร และ รศ.ดร.จันทมา ภูงามเงิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำหลักสูตร “โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่” ทั้งประเภท Degree และ Non-degree ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัตกรรม อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ในการได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา และ รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มข. เป็นวิทยากร ในการเสวนา เรื่อง เหลียวหน้าแลหลัง : โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Degree และNon-degree ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
     หลังจากนั้นต่อด้วยการชี้แจงที่มาและแนวทางการจัดทำหลักสูตรต้นแบบ โดย รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นการจัดทำหลักสูตรแบบ Non-degree 5 กลุ่ม โดยมีกลุ่มเกษตรสมัยใหม่และการแปรรูปอาหาร ชื่อหลักสูตร การเกษตรแม่นยำ (Precision Agriculture) กลุ่มเกษตรสมัยใหม่และการแปรรูปอาหาร ชื่อหลักสูตร เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (Agriculture Biotechnology) กลุ่มเกษตรสมัยใหม่และการแปรรูปอาหาร ชื่อหลักสูตร การจัดการเกษตรปลอดภัยและการเกษตรอินทรีย์ กลุ่มเกษตรสมัยใหม่และการแปรรูปอาหาร ชื่อหลักสูตร การจัดการธุรกิจเกษตรในยุคดิจิตอล (Agricultural Business for digital society) และกลุ่มหลักสูตร Degree โดยมีคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วม
ขอขอบคุณข่าว-ภาพ : https://www.facebook.com/ag.kku.ac.th