สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมกับ ชุมนุมศิษย์เก่าสาขาวิชา ฯ จัดกิจกรรม เรื่อง “เตรียมพร้อมสู่ตลาดงาน ส่งผ่านประสบการณ์จากพี่สู่น้อง”

   

 

       เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. – 16.00 น สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ชุมนุมศิษย์เก่าสาขาวิชา ฯ  นำโดย อ.ดร.กรกช ฮามสุโพธิ์, อ.ดร.ศิริพร ลุนพรม ผศ.ดร.เพ็ญศรี ปลั่งกลาง, คุณจิตติมา แสนโคตร, คุณชาคริต แม้นทอง, คุณปภาสนีย์ เหมือนรักษา, และคุณวุฒิพงษ์ สีละออง ได้จัดกิจกรรม เรื่อง “เตรียมพร้อมสู่ตลาดงาน ส่งผ่านประสบการณ์จากพี่สู่น้อง” ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา ฯ ชั้นปีที่ 4 ก่อนสำเร็จการศึกษา ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้ เพื่อให้นักศึกษา ฯ ได้ทราบถึงการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดงาน และได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและการดำเนินงานของชุมนุมศิษย์เก่าสาขาวิชา ฯ รวมทั้งได้ทราบประสบการณ์อันเป็นประโยชน์และข้อคิดในการดำเนินชีวิตจากตัวแทนรุ่นพี่ศิษย์เก่าสาขาวิชา ฯ ในหลากหลายภารกิจงาน โดยกิจกรรมนี้ยังเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรี สร้างความรัก ความผูกพัน และความสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วย

 

ข่าว: อ.ดร.กรกช ฮามสุโพธิ์ 

ภาพ : สุพัฒน์ บุญแก้ว