คณะเทคโนโลยี มข. จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติการงานด้านการรรับ-ส่งหนังสือด้วย KKU-DMS ให้กับบุคลากรคณะเทคโนโลยี มข.

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น. โดย คุณสมคิด พลตื้อ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี มข. คุณนภสร สิกขา หัวหน้างานสนับสุนวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากร เจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมอบรมเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติการงานด้านการรับส่งหนังสือด้วย KKU-DMS  ในการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ คุณจุฑารัตน์ คำหวาน จากกองบริหารงานกลาง มข. มาบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ KKU DMS  เพื่อให้บุคลากรคณะเทคโนโลยี มข. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการรับ-ส่ง หนังสือ ระบบ KKU DMS ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น