ตารางสอบและเลขที่นั่งสอบ ปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2565

เลขที่นั่งสอบ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565
ติดต่อ สอบถาม