ตารางสอบและเลขที่นั่งสอบ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566

เลขที่นั่งสอบ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566


โหลด >> แนวปฏิบัติในการเข้าสอบของนักศึกษาคณะเทคโนโลยี