คณะเทคโนโลยี มข. แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พิพัธน์ เรืองแสง เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล

วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 13.15 น. นำโดย ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี มข. พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. อลิศรา เรืองแสง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.อัมพร แซ่เอียว รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและนวัตกรรมเพื่อสังคม อาจารย์ณัฐวุฒิ หอมทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายดิจิทัลและประกันคุณภาพ คุณสมคิด พลตื้อ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะเทคโนโลยี มข. คุณศรีสวรรค์ ใจลึก หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป คุณเฉลิมภรณ์ ป้านภูมิ รักษาการหัวหน้างานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ และ คุณนฤมล พิมพ์พงษ์ต้อน นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พิพัธน์ เรืองแสง เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล หลังจากนั้นได้ถ่ายภาพร่วมกันและเยี่ยมชมสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล