คณะเทคโนโลยี มข. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Business Intelligence ผ่าน Microsoft Excel และ Looker Studioให้กับคณาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยี มข.

วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นำโดย ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี มข. พร้อมด้วย อาจารย์ณัฐวุฒิ หอมทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายดิจิทัลและประกันคุณภาพ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Business Intelligence ผ่าน Microsoft Excel และ Looker Studio ให้กับคณาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยี มข. ในการนี้ คุณรสรินทร์ บางใบ นักวิชาการศึกษา วิทยากรพิเศษ ได้ให้ข้อมูลและการปฏิบัติการใช้ Business Intelligence ผ่าน Microsoft Excel และ Looker Studio (Power BI) ให้กับคณาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยี มข. เพื่อให้สอดคล้องนโยบายมหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อให้เกิดงานประสิทธิภาพสูงผ่านการปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วยทักษะดิจิทัล รวมถึงสร้างระบบข้อมูลเพื่อบริหารจัดการและการตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลจริง ผ่านเป้ายุทธศาสตร์ที่ 8 ว่าด้วยการปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล อันสอดคล้องกับค่านิยมและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ติดต่อ สอบถาม