สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษาสาขาวิชา ฯ ชั้นปีที่ 1 หัวข้อ “โยคะเพื่อสุขภาพและความสมดุล”

         

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษาสาขาวิชา ฯ ชั้นปีที่ 1 หัวข้อ “โยคะเพื่อสุขภาพและความสมดุล” โดยมีคุณเอมอร อุดมประเสริฐ และ อ. ดร.กรกช ฮามสุโพธิ์  เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างสมดุลแห่งสุขภาพทั้งกายและใจ ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยกระตุ้นและผลักดันให้นักศึกษาเห็นถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง มีจิตใจผ่องใสและเข้มแข็ง อีกทั้งการเรียนรู้โยคะจะนำไปสู่สมาธิ ลดการปรุงแต่งของจิต ลดการปรุงแต่งของพฤติกรรม รวมถึงเกิดการตระหนักรู้ถึงเป้าหมายและกระบวนการของชีวิต สามารถนำไปใช้ในการสร้างสุขภาวะในชีวิตได้  ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำรงชีวิตและการทำงานเพื่อสังคม 

 

 

ภาพกิจกรรม  คุณสุพัฒน์ บุญแก้ว และ อ. ดร.กรกช ฮามสุโพธิ์

ติดต่อ สอบถาม