สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์จากบริษัทเคเอสแอล กรีนอินโนเวชั่น จำกัด มหาชน

           

 

เมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. – 15.00 น. สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย อ.ดร.กรกช ฮามสุโพธิ์ และ รศ.ดร.มัลลิกา คงเกียรติขจร ได้จัดกิจกรรมในหัวข้อ ส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์จากบริษัทเคเอสแอล กรีนอินโนเวชั่น จำกัด มหาชน ณ ห้องเรียน TE1202  ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชา ฯ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 46 คน เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์จากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ โดยมีบุคลากรผู้มีประสบการณ์และเป็นศิษย์เก่าสาขาวิชา ฯ คือ คุณพรนภา พิเศษพงษา (หัวหน้าส่วนควบคุมคุณภาพและ คุณกฤษดา ชิณคำ (นักจุลชีววิทยาแผนกไบโอแก๊ส)เป็นวิทยากรให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ รวมทั้งตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพทางเทคโนโลยีชีวภาพ แก่นักศึกษาสาขาวิชา ฯ ชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้