คณะเทคโนโลยี มข. ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีที่ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48

 

          คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีที่ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จ.อุดรธานี ที่จัดขึ้นระหว่าวันที่ 21 – 30 มกราคม พ.ศ. 2566 มีการแข่งขันจำนวน 35 ชนิดกีฬา มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 122 สถาบัน  ในครั้งนี้ คณบดีคณะผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมชมให้กำลังใจนักกีฬาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย

สำหรับคณะเทคโนโลยีได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมในการแข่งขัน ดังรายนามต่อไปนี้

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง กีฬาฟุตบอล ทีมชาย

นายทศพร นามพรมมา สาขาเทคโนโลยีการผลิต ชั้นปีที่ 4

  • เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย กีฬารักบี้

นาย ธนาวุฒิ จันทะเส สาขาเทคโนโลยีการผลิต ชั้นปีที่ 3

  • เข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย กีฬาตะกร้อ

นายจิรภัทร กมลช่วง สาขาเทคโนโลยีการผลิต ชั้นปีที่ 3

  • เข้าร่วมการแข่งขัน เอแม็ท

นายชิษณุพงศ์ บุญวิลัย สาขาเทคโนโลยีการผลิต ชั้นปี2

 

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์”  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาซึ่งเป็นเยาวชนสำคัญของชาติ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ พัฒนาทักษะความสามารถด้านกีฬา รวมถึงการเสริมสร้างความสามัคคีและ สัมพันธไมตรีอันดีระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งการแข่งขัน ได้รับความร่วมมือและอนุเคราะห์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร ต่างๆ ในจังหวัดอุดรธานี และผู้สนับสนุนการแข่งขันด้านต่างๆ

 

นาย ธนาวุฒิ จันทะเส สาขาเทคโนโลยีการผลิต ชั้นปีที่ 3

นายจิรภัทร กมลช่วง สาขาเทคโนโลยีการผลิต ชั้นปีที่ 3
นายชิษณุพงศ์ บุญวิลัย สาขาเทคโนโลยีการผลิต ชั้นปี2
นายทศพร นามพรมมา สาขาเทคโนโลยีการผลิต ชั้นปีที่ 4

 

 

 

 

 

 

ติดต่อ สอบถาม