ค่ายวิชาการ Geo Explosive Camp 2023 ประจำปีการศึกษา 2565

 

ชุมนุมนักศึกษาเทคโนโลยีธรณีที่ประกอบด้วยนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 2-3 เป็นหลัก ได้จัดค่ายวิชาการ Geo Explosive Camp 2023 ประจำปีการศึกษา 2565 ในประเด็น “Georesources Transformative Understanding หรือ การเปลี่ยนผ่านความรู้ สู่การจัดการทรัพยากรธรณี” ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ที่ 1 ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา (Education Transformation) ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งได้รับเกียรติผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ศรภิรมย์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี กล่าวเปิดงานและต้อนรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 30 คน จาก 20 กว่าจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากผู้สมัครกว่า 100 คน โดยมีนายธัชพล สีลา และนางสาวเมธาวี จันทร์นาค ประธานและรองประธานค่ายฯ เป็นหัวหน้าผู้ดำเนินการ ภายใต้การดูแลของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิมลทิพย์ สิงห์เถื่อน ค่ายวิชาการนี้จัดขึ้นเพื่อศึกษาเรียนรู้ศาสตร์ด้านเทคโนโลยีธรณีและธรณีวิทยาขั้นพื้นฐาน ทั้งแร่วิทยา ศิลาวิทยา แผนที่ ธรณีสัณฐาน ซากดึกดำบรรพ์ การศึกษาแร่ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ และวิศวกรรมธรณี นอกจากนี้ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีการศึกษาธรณีวิทยาภาคสนามที่อุทยานแห่งชาติภูเวียงและอุทยานธรณีขอนแก่น เพื่อเรียนรู้ลักษณะหินทรายของกลุ่มหินโคราช แหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ สุสานหอยล้านปี ลักษณะภูมิประเทศ การระบุตำแหน่งในแผนที่ และการทำเกลือสินเธาว์ของชุมชนบ้านบ่อ ภายใต้การดูแลของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิมลทิพย์ สิงห์เถื่อน และอาจารย์ ดร. วิมล สุขพลำ ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านสถานที่และวิทยากรพิเศษจากชมรมการท่องเที่ยวเมืองภูเวียง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เครือข่ายอุทยานธรณีขอนแก่น และอุทยานแห่งชาติภูเวียง นอกจากนี้ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ยังมีการจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อศึกษาและอภิปรายการจัดการทรัพยากรธรณีเชิงพื้นที่สู่การยั่งยืนอีกด้วย

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ศรภิรมย์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

 

 

“ธรณีวิทยาเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบ โครงสร้าง และกระบวนการตามธรรมชาติของโลกตลอดจนเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นซึ่งจะเห็นได้ว่าการศึกษาทางธรณีวิทยามีบทบาทอย่างมากในสังคมและได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในปัจจุบัน หากแต่สังคมยังขาดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษายังขาดองค์ความรู้ ไม่ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพทางธรณีวิทยา ซึ่งมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ดังนั้นสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการแก้ปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจถึงมุมมองวิชาชีพ และองค์ความรู้ทางธรณีวิทยา ประกอบกับการสนับสนุนกิจกรรมชุมนุมนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ให้มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ด้านวิชาการและตอบปัญหา/ข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลทางธรณีวิทยา นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณีจึงได้จัดทำโครงการค่ายวิชาการ Geo Explosive Camp 2023 เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนที่มีความสนใจ เพื่อสร้างมุมมองวิชาชีพและสร้างเสริมองค์ความรู้ทางด้านธรณีวิทยาสู่การบ่มเพาะว่าที่นักธรณีในอนาคต”

ค่ายวิชาการ GEO Explosive Camp 2023 นี้ได้ช่วยให้นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณีถ่ายทอดความรู้วิชาชีพสู่สังคม ซึ่งนับเป็นกิจกรรมบริการวิชาการตอบแทนสู่สังคมที่ดีรูปแบบหนึ่งที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน และนักศึกษายังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาตนเอง ซึ่งทางทีมงานจัดค่ายวิชาการ GEO Explosive Camp 2023 ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ ซึ่งประกอบด้วย

  • บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนหลักในการจัดการกิจกรรม
  • หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบเงินสนับสนุน
  • บริษัท ทรูสโตน จำกัด มอบเงินสนับสนุน
  • มูลนิธิภักดี ธันวารชร และชมรมศิษย์เก่าเทคโนโลยีธรณี มข. สนับสนุนงบประมาณ
  • สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย สนับสนุนงบประมาณ
  • กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี มอบสื่อการสอนด้านธรณีวิทยา
  • สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น สนับสนุนน้ำดื่ม
  • บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) สนับสนุนผลิตภัณฑ์กระดาษและอุปกรณ์ป้องกันโควิด
  • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและอุทยานธรณีขอนแก่น สนับสนุนสื่อการสอนอุทยานธรณี หมวก และของที่ระลึก
  • บริษัท แลคตาซอย จำกัด สนับสนุนผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองและอุปกรณ์เพื่อการศึกษา

 

ข่าว/ภาพ ดร. วิมลทิพย์ สิงห์เถื่อน