สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา “สุนทรียสนทนาเพื่อการเรียนรู้ตนเองสู่การเปลี่ยนแปลง (Dialogue for self-reflection and transformative learning) ครั้งที่ 1

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00-17.30น  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี  จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา “สุนทรียสนทนาเพื่อการเรียนรู้ตนเองสู่การเปลี่ยนแปลง (Dialogue for self-reflection and transformative learning)  โดยมีกระบวนกรอาสา “พี่แวว – คุณอรวรรณ  พรหมศร” มาช่วยพัฒนาจิตวิญญาณการเรียนรู้ ค้นพบ และเยียวยาจากข้างในให้น้องๆ  โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และตระหนักรู้ความต้องการและเป้าหมายของตนเอง
  2. เพื่อให้นักศึกษาใคร่ครวญถึงศักยภาพในตัวเองกระบวนทัศน์ในการเรียนรู้ทักษะทางสังคมต่างๆ ใน 21st century
  3. เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการสนทนาแลกเปลี่ยนมุมมองและเรียนรู้ที่จะยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น เพื่อปรับปรุงพร้อมปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ในยุค 21st century และการเรียนรู้ตลอดชีวิต