สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มข. จัดกิจกรรมพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร ในหัวข้อ ‘optional teaching paradigm’

เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00-18.00 น. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี  จัดกิจกรรมพัฒนา อาจารย์ประจำหลักสูตร ในหัวข้อ ‘optional teaching paradigm’ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นพ. วรานนท์ มั่นคง มาเป็นกระบวนกรชวนสนทนาแลกเปลี่ยน