คณะเทคโนโลยี มข. ประชุมปรึกษาหารือการจัดทำหลักสูตรโครงการพลิกโฉมครู

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 13.40 น. นำโดย ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี มข. ผศ.ดร.ปฏิมากร คล้ายประสิทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร อาจารย์ ดร.ธัญญา จันทร์ประสพชัย หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีระบบการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกับ รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ การจัดทำหลักสูตรโครงการพลิกโฉมครู ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยี มข.