คณาจารย์สาขาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มข. เข้าเยี่ยมนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาและร่วมนิเทศงาน ณ สถานประกอบการ 

เมื่อวันที่ 25-28 มกราคม 2566 คณาจารย์สาขาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าทำการติดตามการทำงานของนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาและร่วมนิเทศงานระหว่างที่นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษากับพนักงานที่ปรึกษาของสถานประกอบการ เพื่อให้การดำเนินการโครงการสหกิจศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ในด้านการประยุกต์ใช้ความรู้และมีทักษะทางธรณีวิทยา เทคโนโลยีธรณี ธรณีวิทยาประยุกต์และศาสตร์วิชาที่เกี่ยวข้องในการคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบทั้งโจทย์โครงงาน-กรณีศึกษา โครงการพิเศษและบทบาทการปฏิบัติงานของนักธรณีวิทยา เทคโนโลยีธรณี ธรณีวิทยาประยุกต์ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ  โดย รศ.ดร. รุ่งโรจน์ อาจเวทย์ ได้เข้าร่วมนิเทศงานและเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านต่างๆ ณ นักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และบริษัท ออสไทย จีโอฟิสิคอล คอนซัลแทนส์ (ประเทศไทย) จำกัด นอกจากนี้ ผศ.ดร.วิมลทิพย์ สิงห์เถื่อนและ ดร. วิมล สุขพลำ  ได้เข้าร่วมนิเทศงานและเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านต่างๆ ณ บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และ  บริษัท โกบอล โปรสเปคเตอร์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ขอขอบคุณสถานประกอบการทุกแห่งที่ให้ความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษาและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี มา ณ ที่นี้