คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมงานวันเกษตร ภาคอีสานประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น. นำโดย ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี มข. พร้อมด้วย ผศ.นุศรา สุระโคตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.ดร.อัมพร แซ่เอียว รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและนวัตกรรมเพื่อสังคม และ คุณนฤมล พิมพ์พงษ์ต้อน นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมงานวันเกษตร ภาคอีสานประจำปี 2566 นวัตกรรมเกษตรอีสาน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร อาคารจุตรมุข คณะเกษตรศาสตร์ มข. ในการนี้ได้เข้าร่วมเปิดงานและต้อนรับ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในงาน นายชาญชัย  ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมกันนี้ได้กล่าวเปิดงานวันเกษตร ภาคอีสานประจำปี 2566 หลังจากนั้นได้รับชมการแสดงหมอลำและการฟ้อนรำของนักศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. และได้ถ่ายภาพร่วมกันกับคณะผู้บริหาร คณบดี บุคลากร มข. ที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ หลังจากนั้น ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี มข. และ ผศ.ดร.อัมพร แซ่เอียว รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและนวัตกรรมเพื่อสังคม ได้เยี่ยมชมบูธในภายในงานวันเกษตร ภาคอีสานประจำปี 2566