คณะเทคโนโลยี มข. ร่วมสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. โดย ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี มข. ได้มอบหมายให้ หน่วยสารสนเทศและพัฒนาคุณภาพ คุณรังรอง รัตนะ นักวิชาการแผนและสารสนเทศ และะคุณรสรินทร์ บางใบ นักวิชาการศึกษา เป็นตัวแทนคณะเทคโนโลยี มข. เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในการนี้ได้เข้าสัมมนาแนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฐานข้อมูลเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษาปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงาน ถาม ตอบข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ทรงคุณค่าในการปฏิบัติงานด้านพัฒนาคุณภาพ ในระดับผู้ปฏิบัติงาน จาก ผศ.นพ.ศักดา วราอัศวปติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ