สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มข. จัดกิจกรรมโครงการบูรณาการเรียนรู้การบริหารจัดการกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี่

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2566 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มข. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิมากร คล้ายประสิทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ประธานในงานกิจกรรมการจัดฝึกอบรม “การทำเค้ก”  เป็นกิจกรรมโครงการบูรณาการเรียนรู้การบริหารจัดการกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 1 ถึง ชั้นปีที่ 4 โดยมีการบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการในหัวข้อเรื่อง “วิทยาศาสตร์ของเบเกอรี่” บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา นนทนำ และหัวข้อ“การยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และเทคนิคการทำเบเกอรี่” บรรยายโดย ดร.นัฐวงค์ เฟื่องไพบูลย์