อาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เข้าร่วม SAKURA SCIENCE Exchange Program 2022 ณ Biwako-Kusatsu Campus, Ritsumeikan University, Japan

 

         เมื่อวันที่ 1 – 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา   ศาสตราจารย์ ดร.อลิศรา เรืองแสง อาจารย์ พร้อมด้วย นายประวรรธน์ สุขพูล, นายอัยพฤกษ์ ม่วงประยูร และนางสาวนพมาศ จันทะวัน นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เดินทางไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ภายใต้โครงการ SAKURA SCIENCE Exchange Program 2022  ณ Biwako-Kusatsu Campus, Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น โดยได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ เรียนรู้และแลกเป็นแนวคิดในการทำงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ นอกจากนั้นยังได้ฟังการบรรยายงานวิจัยเกี่ยวกับการปลูกพืชผักในประเทศญี่ปุ่น และเดินภาคสนามสำรวจภูเขาขนาดเล็ก และแหล่งน้ำโดยรอบ Ritsumeikan University อีกทั้งยังได้เข้าร่วมการเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการสวมใส่ชัดกินโมโน และการเข้าร่วมพิธีชงชา ซึ่งจากการเข้าร่วมโครงการได้แนวคิดที่เป็นประโยชน์เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานวิจัยในอนาคต และได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันในแต่ละประเทศที่เข้าร่วมโครงการ