คณะเทคโนโลยี ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงาน และหารือการเป็นคู่ความร่วมมือด้านวิชาการ และวิจัย ระหว่างคณะเทคโนโลยี ร่วมกับ อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

____เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 คณะเทคโนโลยี มข. นำโดย ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี มข. พร้อมด้วย ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง รองคณบดีฝ่ายวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.อัมพร แซ่เอียว รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และนวัตกรรมเพื่อสังคม อ.ณัฐวุฒิ หอมทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายดิจิทัลและประกันคุณภาพ ผศ.ดร.ปฏิมากร พะสุวรรณ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ผศ.เกียรติศักดิ์ ศรภิรมย์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี และคณาจารย์จากคณะเทคโนโลยี , ให้การต้อนรับ ผศ. ดร. เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ คณบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และคณะผู้บริหาร อาจารย์ จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีพร้อมคณะผู้บริหาร และอาจารย์ จากคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชม คณะเทคโนโลยี มข.

 

 

____คณะผู้บริหารจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชม Food Pilot plant Bio-Hythane pilot plant โดยมี ศ.ธิดารัตน์  บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ. ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี มข. ผศ.ดร.อัมพร แซ่เอียว รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และนวัตกรรมเพื่อสังคม รศ.ดร. รัชฎา ตั้งวงค์ไชย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณาจารย์บุคลากร คณะเทคโยโลยี และนักวิจัย มข.ให้การต้อนรับ ในการเยี่ยมชมส่วนต่างของเครื่องมือ กระบวนการทำงานของห้องปฏิบัติการ และได้เดินทางมายังคณะเทคโนโลยี เยี่ยมชม ร้าน TE lake view ร้านกาแฟของคณะเทคโนโลยี

 

 

___หลังจากนั้นได้เยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการ กลุ่มวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากวัถุดิบมวลชีวภาพโดยจุลินทรีย์ โดย ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง รองคณบดีฝ่ายวิจัย และวิเทศสัมพันธ์  และ ผศ.ดร.เพ็ญศรี ปลั่งกลาง ได้พาเยี่ยมชมในส่วนต่างๆ ของห้องปฏิบัติการ กระบวนการทำงานในส่วนของงานวิจัยของนักศึกษา

        และไปเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการสาชาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร โดยมี ผศ.ดร. ปฏิมากร พะสุวรรณหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร พร้อมด้วยรศ.ดร.ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ, ดร. จินตนา ศรีผุย และอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารพาเยี่ยมชมให้การต้อนรับ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน กิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมกันในอนาคต