เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564  เวลา 09.00 – 10.00 น. ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์  คณบดีคณะเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงงานต้นแบบเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (food pilot plant) นำโดย รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ปรึกษาคณะกรรมการ พร้อมด้วย ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ  ผศ. รัชฎา  ตั้งวงค์ไชย ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร  คณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

โดยในการประชุมเกี่ยวกับความก้าวหน้าโครงการการขยายขนาด และยกระดับงานวิจัยด้านอุตสาหกรรมเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่วนขยายของโรงงานต้นแบบเกษตรและอาหาร   เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการขออนุมัติกรอบอัตรากำลัง พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณเงินรายได้ งบประมาณปี 2565  เพื่อปฏิบัติการ ณ โรงงานต้นแบบเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 4 ตำแหน่ง และ เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงงานต้นแบบเกษตรและอาหาร (Food Pilot Plant)   นำเสนอแผนและผลการดำเนินการของปีงบประมาณ 2564 ในส่วนของโรงงานต้นแบบเกษตรและอาหาร และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ ซึ่งในแต่ละส่วนจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 3 หัวข้อ คือ  การจัดหา และติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์   การขอมาตรฐาน และการให้บริการ

ในเวทีอนาคตอุตสาหกรรมด้านเกษตรและอาหาร  จะมีนักวิชาการมหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ  3 ภาคส่วน  แบ่งเป็น 6 กลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนแผนในอนาคตของอุตสาหกรรมด้านเกษตรและอาหาร ก่อนจะทำประชาวิจารณ์ ขับเคลื่อนในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อเสนอรัฐบาลนำนโยบายผลักดันสู่ระดับประเทศ ต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว และภาพ

จาก : https://th.kku.ac.th/77957/

ติดต่อ สอบถาม